Tag nào dùng để chèn 1 hình vào web?

Tag nào dùng để chèn 1 hình vào web?

A.

B. image.gif

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Tag nào dùng để chèn 1 hình vào web?

Tag nào dùng để chèn 1 hình vào web?

A.

B. image.gif

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: