Tag nào định nghĩa CSS ở ngay trong file xHTML?

Tag nào định nghĩa CSS ở ngay trong file xHTML?

A.

B.

C.

D. Tất cả các câu trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Tag nào định nghĩa css ở ngay trong file xhtml?

Tag nào định nghĩa css ở ngay trong file xhtml?

A.

B.

C.

D. Tất cả các câu trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: