Tác vụ nào không được biểu diễn như là một phần của phân tích yêu cầu phần mềm?

Tác vụ nào không được biểu diễn như là một phần của phân tích yêu cầu phần mềm?

A. Định giá và tổng hợp

B. Mô hình hóa và thừa nhận vấn đề

C. Lập kế hoạch và lịch biểu

D. Đặc tả và xem xét 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: