Tác dụng của thuộc tính Preload Images

Tác dụng của thuộc tính Preload Images

A. Load tất cả các hình lúc page load

B. Chỉ load một số hình cần thiết lúc page

C. Không load bất kỳ hình nào, cho đến khi sự kiện được kích hoạt

D. Làm quá trình đổi hình khi sự kiện được kích hoạt diễn ra chậm hơn.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: