System.out.println(“”+x+y);

System.out.println(“”+x+y);

Đoạn mã sau sẽ in ra giá như thế nào nếu x và y là kiểu int,  x=10 và y=5

A. 10 5

B. Báo lỗi

C. 15

D. 105

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: