switch (thu) {

switch (thu) {

case 2:

System.out.println(“Van, Toan”);

break;

case 3:

System.out.println(“Hoa, Ly”);

break;

default:

System.out.println(“Ngay nghi”);

break;

}

Khối lệnh dưới sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 3?

A. Van, Toan

B. Hoa, Ly

C. Ngay nghi

D. Không có đáp án đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

switch (thu) {

switch (thu) {

case 2:

System.out.println(“Van, Toan”);

break;

case 3:

System.out.println(“Hoa, Ly”);

break;

default:

System.out.println(“Ngay nghi”);

break;

}

Khối lệnh dưới sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 1?

A.  Van, Toan

B. Hoa, Ly

C. Ngay nghi

D. Không có đáp án đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

switch (thu) {

switch (thu) {

case 2:

System.out.println(“Van, Toan”);

break;

case 3:

System.out.println(“Hoa, Ly”);

break;

default:

System.out.println(“Ngay nghi”);

break;

}

Khối lệnh dưới sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 2?

A. Van, Toan

B. Hoa, Ly

C. Ngay nghi

D. Không có đáp án đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: