Switch là thiết bị hoạt động ở tầng?

Switch là thiết bị hoạt động ở tầng?

A. Vật lý

B. Liên kết dữ liệu

C. Mạng

D. Vận chuyển

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: