sum(2,4,6)

sum(2,4,6)

sum([1,2,3])

Các kết quả của hàm hiển thị dưới đây là gì?

A. Error, 6

B. 12, Error

C. 12, 6

D. Error, Error

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: