Subnet mask trong một cổng seria của router là 11111000. Số thập phân của nó là:

Subnet mask trong một cổng seria của router là 11111000. Số thập phân của nó là:

A. 210

B. 224

C. 240

D. 248

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: