Subnet Mask nào sau đây là hợp lệ:

Subnet Mask nào sau đây là hợp lệ:

A. 0.255.255.255

B. 0.0.0.255

C. 255.0.0.255

D. 255.255.255.0

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: