Sự toàn vẹn (consistency) giao diện ngầm định:

Sự toàn vẹn (consistency) giao diện ngầm định:

A. Những kỹ thuật input giữ tương tự suốt ứng dụng

B. Mỗi ứng dụng phải có look and feel riêng biệt

C. Cách thức điều hướng (navigational) nhạy với ngữ cảnh

D. Câu a và b

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Sự toàn vẹn (consistency) giao diện ngầm định :

Sự toàn vẹn (consistency) giao diện ngầm định :

A. Những kỹ thuật input giữ tương tự suốt ứng dụng

B. . Mỗi ứng dụng phải có look and feel riêng biệt 

C. Cách thức điều hướng (navigational) nhạy với ngữ cảnh

D. Câu a và b

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: