Sự quan trọng của thiết kế phần mềm có thể được tóm tắt bằng từ đơn:

Sự quan trọng của thiết kế phần mềm có thể được tóm tắt bằng từ đơn:

A. Accuracy

B. Complexity

C. Efficiency

D. Quality

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: