Sự kiện Onblur xảy ra khi nào?

Sự kiện Onblur xảy ra khi nào?

A. Xảy ra khi thành phần của form được focus(làm nổi lên)

B. Xảy ra khi giá trị của thành phần được chọn thay đổi

C. Xảy ra khi người dùng kích vào các thành phần hay liên kết của form

D. Xảy ra khi input focus bị xoá từ thành phần form

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: