Sự kiện nào xảy ra khi người dùng kích vào một phần tử HTML trên trang?

Sự kiện nào xảy ra khi người dùng kích vào một phần tử HTML trên trang?

A. onclick

B. onmouseover

C. onchange

D. onmouseclick

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: