Sự kiện kinh tế là gì?

Sự kiện kinh tế là gì?

A. Là các sự phát sinh thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

B. Là sự phát sinh các hoạt động trong đơn vị.

C. Là các sự kiện phát sinh trong hoạt động của các đơn vị.

D. Là sự phát sinh trong hoạt động tài chính của đơn vị.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng