Sự kiện focus() có ý nghĩa gì?

Sự kiện focus() có ý nghĩa gì?

A.  Mô tả việc con trỏ rời trường text (cách thức)

B. Mô tả việc lựa chọn dòng text trong trường text (cách thức)

C. Mô tả việc con trỏ tới trường text (cách thức)

D. Tên của đối tượng được chỉ ra trong thẻ INPUT (thuộc tính)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: