Sự kiện (công việc) nào trong các sự kiện sau phát sinh sau khi lập báo cáo kiểm toán không thuộc thẩm quyền giải quyết của các kiểm toán viên và công ty kiểm toán?

Sự kiện (công việc) nào trong các sự kiện sau phát sinh sau khi lập báo cáo kiểm toán không thuộc thẩm quyền giải quyết của các kiểm toán viên và công ty kiểm toán?

A. Kiểm tra chất lượng của công tác kiểm toán

B. Sửa chữa lại báo cáo tài chính

C. Sửa chữa lại báo cáo kiểm toán và ý kiến nhận xét do sự sơ xuất của kiểm toán viên

D. Tiến hành hoạt động kiểm toán lại do trước đó đã từ chối không tiến hành kiểm toán

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng