Sự kiện ________ sẽ được kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển lên một phần tử

Sự kiện ________ sẽ được kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển lên một phần tử

A. Onsubmit 

B. Onmouseup

C. Onmouseout

D. Onmouseover

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: