Sự kiện ________ của phần tử body sẽ đựoc kích hoạt khi trang được nạp xong.

Sự kiện ________ của phần tử body sẽ đựoc kích hoạt khi trang được nạp xong.

A. Onfocus

B. Onblur

C. Onload

D. Onsubmit

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: