Sự khác nhau cơ bản giữa truyền thông multicast và truyền thông broadcast là gì?

Sự khác nhau cơ bản giữa truyền thông multicast và truyền thông broadcast là gì?

A. Multicast là gửi cho nhiều mạng được định nghĩa với multicast.

B. Multicast và broadcast về cơ bản là giống nhau.

C. Broadcast là gửi cho mọi nút mạng có đăng ký nhóm và/hoặc mạngcon.

D. Không phải các ý trên.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: