Sự khác biệt cơ bản giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ là:

Sự khác biệt cơ bản giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ là:

A. Kiểm toán độc lập do người bên ngoài đơn vị thực hiện, kiểm toán nội bộ do người của đơn vị tiến hành

B. Kiểm toán độc lập có thu phí, kiểm toán nội bộ không có thu phí

C. Kiểm toán độc lập phục vụ cho người bên ngoài đơn vị, kiểm toán nội bộ phục vụ cho đơn vị

D. Kiểm toán độc lập tiến hành sau khi kết thúc niên độ, kiểm toán nội bộ tiến hành khi cần thiết

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng