Sự hiệu chỉnh các kiểu dữ liệu số học khi tính toán là:

Sự hiệu chỉnh các kiểu dữ liệu số học khi tính toán là:

A. int  -> long -> float -> double -> long double

B. int  -> float -> long -> double -> long double

C. int  -> double -> float ->long -> long double

D. long  -> int -> float -> double -> long double

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: