Sử dụng từ khóa nào để cập nhật dữ liệu?

Sử dụng từ khóa nào để cập nhật dữ liệu?

A. SAVE AS

B. SAVE

C. MODIFY

D. UPDATE

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: