Sử dụng Internet Group Management Protocol version 2 (IGMPv2), một nút mạng làm thế nào để thoát ra hoặc ngừng tham gia vào một nhóm multicast?

Sử dụng Internet Group Management Protocol version 2 (IGMPv2), một nút mạng làm thế nào để thoát ra hoặc ngừng tham gia vào một nhóm multicast?

A. Nó phải tự thoát ra vì không có câu lệnh để thoát ra nhóm.

B. Cả nút và router phải được cấu hình với quyền admin để không tham gia vào một nhóm multicast cụ thể.

C. Nút không kiểm soát được việc tham gia nhóm multicast; router hoàn toàn quản lý nhóm multicast.

D. Nút phải đưa ra một câu lệnh nghỉ cụ thể.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: