Sử dụng cách truyền nào trong hàm sẽ không làm thay đổi giá trị của biến trong chương trình chính

Sử dụng cách truyền nào trong hàm sẽ không làm thay đổi giá trị của biến trong chương trình chính

A. Truyền bằng trị

B. Truyền bằng giá trị địa chỉ của tham số

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: