Sử dụng các nhóm tỷ suất nào để phân tích đánh giá dọc?

Sử dụng các nhóm tỷ suất nào để phân tích đánh giá dọc?

A. Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng thanh toán

B. Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng sinh lời

C. Nhóm tỷ suất phản ánh cấu trúc TC

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Sử dụng các nhóm tỷ suất nào để phân tích đánh giá dọc?

Sử dụng các nhóm tỷ suất nào để phân tích đánh giá dọc?

A. Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng thanh toán

B. Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng sinh lời

C. Nhóm tỷ suất phản ánh cấu trúc TC

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng