Sử dụng bảng lần vết giúp:

Sử dụng bảng lần vết giúp:

A. Debug chương trình dựa theo việc phát hiện lỗi thời gian thực

B. Xác định việc biểu diễn những sự thi hành giải thuật

C. Xác định, điều khiển và theo vết những thay đổi yêu cầu

D. Không có mục nào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: