struct {

struct {

int to;

float soluong;

}

x[10];

for (int i = 0; i < 10; i++) scanf(“ % d % f”, & x.to, & x.soluong);

Cho đoạn chương trình sau. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

A. Đoạn chương trình trên có lỗi cú pháp.

B. Không được phép sử dụng toán tử lấy địa chỉ đối với các thành phần “to” và “soluong”.

C. Lây địa chỉ thành phần “soluong” dẫn đến chương trình hoạt động không đúng đắn.

D. Cả 3 ý trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: