struct T {

struct T {

int x;

float y;

}

t, * p, a[10];

Cho khai báo. Câu lệnh nào không hợp lệ?

A. p=&t;

B. p=&t.x;

C. p=&a[5];

D. p=&a;

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

struct T {

struct T {

…};

struct T x[100];

int i = 0, n = 0;

f là con trỏ trỏ đến tệp nhị phân DATA chứa không quá 100 bản ghi( kiểu cấu trúc) liền nhau. Cho khai báo. Đoạn chương trình nào sau đây đọc toàn bộ các bảng ghi trong DATA vào x:

A. fread(x+i++, sizeof(T), 1, f ); while (!feof(f)) fread(x+i++, sizeof(T), 1, f); fclose(f);

B. fseek(f,0,SEEK_END); n=ftell(f)/sizeof(T); fseek(f,0,SEEK_SET); fread(x, sizeof(T), n, f); fclose(f);

C. A và B đúng

D. A và B sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: