struct SV {

struct SV {

char hoten[20];

}

SV1, * p;

p = & SV1;

Làm thế nào có thể biểu diễn phần tử “hoten” của SV1

A. SV1.hoten;

B. p->hoten;

C. &hoten;

D. A và B đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: