struct S1 {

struct S1 {

int ngay, thang, nam;

};

S1 = (2, 1, 3);

struct S2 {

char hoten[10];

struct S1 ngaysinh;

};

S2 = {

Ly Ly”,

{

4,

5,

6

}

};

Trong các khởi tạo giá trị cho các cấu trúc sau, hãy chọn câu đúng:

A. S1 đúng

B. S2 đúng

C. S1 và S2 đều đúng

D. S1 và S2 đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

struct S1 {

struct S1 {

int info;

struct S1 * next;

}* head;

Cho một danh sách móc nối với các phần tử trong danh sách có kiểu S1 được định nghĩa như sau. Biết con trỏ “*head” lưu địa chỉ của phần tử đầu tiên trong danh sách. Nhóm câu lệnh nào sau đây thêm một phần tử vào đầu danh sách:

A. p->next=head; head=p;

B. p->next=head; head->p; head=p->next;

C. head->next=p; p=head;

D. Không có câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

struct S1 {

struct S1 {

int info;

struct S1 * next;

}* head;

Cho một danh sách móc nối với các phần tử trong danh sách có kiểu S1 được định nghĩa như sau.

Biết con trỏ “*head” lưu địa chỉ của phần tử đầu tiên trong danh sách. Nhóm câu lệnh nào sau đây xóa phần tử đầu tiên ra khỏi danh sách:

A.  head->next=head;

B. head=head->next;

C. head=head->next->next;

D. B và C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: