struct ngay {

struct ngay {

int ng, th, n;

}

vaotruong, ratruong;

typedef struct sinhvien {

char hoten;

ngay ngaysinh;

};

Cho các khai báo sau. Hãy chọn câu đúng nhất:

A. Không được phép gán: vaotruong = ratruong;

B. “sinhvien” là tên cấu trúc, “vaotruong”, “ratruong” là tên biến cấu trúc.

C. Có thể viết “vaotruong.ng”, “ratruong.th”, “sinhvien.vaotruong.n” để truy xuất đến các thành phần tương ứng.

D. A, B, C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: