struct ng {

struct ng {

unsigned ngay;

unsigned thang;

unsigned nam;

};

struct diachi {

int sonha;

char tenpho[20];

};

union u {

struct ng date;

struct diachi address;

}

diachi_ngaysinh;

Cho đoạn chương trình. Kích thước của biến u là bao nhiêu byte:

A. 20

B. 22

C. 28

D. Đáp án khác

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: