struct Employee {

struct Employee {

char Code[], name[];

long Salary;

};

Employee e1 = {

E089”,

“Hoang so”,

12000

}, e2 = e1;

printf(“ % ld”, el.Salary + e2 -> Salary);

Đâu là kết quả của đoạn mã sau:

A. 24000

B. 12000

C. Đoạn mã bị lỗi

D. Kết quả khác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: