struct Date {

struct Date {

unsigned int ngay: 5;

unsigned int thang;

unsigned int nam: 11;

}

sn1;

Cho khai báo sau. Số lượng bít sử dụng trong biến cấu trúc trên là bao nhiêu:

A. 16

B. 20

C. 32

D. 48

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: