StringBuffer s = new StringBuffer(“hello how are you?”);

StringBuffer s = new StringBuffer(“hello how are you?”);

int x = s.charAt(6);

System.out.println(x);

Trong đoạn mã trên x nhận giá trị bao nhiêu?

A. 102 

B. 104

C. h

D. Lỗi biên dịch

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  104

Vì:

s.charAt(6) truy xuất phần tử thứ 7 là kí tự 0, trong mã asscii thì kí tự 0 là 104.

Tags:

StringBuffer s = new StringBuffer(“hello how are you how?”);

StringBuffer s = new StringBuffer(“hello how are you how?”);

int x = s.indexOf(“ow”);

System.out.println(x);

Trong đoạn mã trên x nhận giá trị bao nhiêu?

A. 7 

B. 6 

C. 5 

D. Lỗi biên dịch 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  “7”

Vì:

Hàm indexOf trả về vị trí đầu tiên xuất hiện của chuỗi ow trong chuỗi s( là ở vị trí thứ 7).

Tags: