String[] students = new String[10];

String[] students = new String[10];

String studentName = “Peter Parker”;

students[0] = studentName;

studentName = null;

Có bao nhiêu đổi tham chiếu của đối tượng mảng và biến tồn tại sau khi thực hiện khối

lệnh?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: