String[][] str = {“lap”, “trinh”, “java”};

String[][] str = {“lap”, “trinh”, “java”};

System.out.println(str[1][1]);

Cho khai báo mảng sau. Lệnh trên in ra cái gì?

A.  trinh 

B. java 

C. Lỗi biên dịch ở dòng 1 

D. Không in ra gì  

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là: Lỗi biên dịch ở dòng 1

+ Lỗi ở dòng lệnh 1, sai cú pháp khai báo mảng 2 chiều

Tags: