String s;

String s;

System.out.println(“s = ” + s);

Cho đoạn mã sau, kết quả in ra màn hình là gì?

A. “s = null”

B. Lỗi thực thi

C. Lỗi biên dịch

D. “s = ”

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: