String s = new String();

String s = new String();

System.out.println(“s = ” + s);

Cho đoạn mã sau, kết quả in lên màn hình là gì?

A.  “s = ”

B. “s = null”

C. Lỗi biên dịch

D. Lỗi thực thi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: