String s = “cabcab”;

String s = “cabcab”;

StringTokenizer sten = new StringTokenizer(s, “ab”);

int x = sten.countTokens();

System.out.println(x);

Trong đoạn mã trên x nhận giá trị bao nhiêu?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là: 2

Vì:

Đối tượng StringTokenizer chia chuỗi “cabcab” thành các token theo chuỗi “ab” thì được 2 token là cab, cab.

Tags: