String greetings = “Hello”

String greetings = “Hello”

String s = greetings.substring(0,3);

Hai câu lệnh sau ra kết quả s là bao nhiêu?

A. Hell

B. Hel

C. Lệnh sai

D. Hello

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

String greetings = “ Hello “;

String greetings = “ Hello “;

String s = greetings.substring(0,3);

Trong hai câu lệnh sau, lệnh substring có tác dụng gì?

A. Lấy các ký tự từ vị trí chỉ mục 0 đến vị trí chỉ mục 2 của chuỗi greetings và đưa vào s

B. Thay đổi 3 ký tự đầu tiên của chuỗi greetings

C. Sao chép chuỗi greetings vào chuỗi s

D. Cắt các ký tự từ vị trí chỉ mục 0 đến chỉ mục 3 và đưa vào s

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

String greetings = “Hello”;

String greetings = “Hello”;

String s = greetings.substring(0,3);

Hai câu lệnh sau ra kết quả s là bao nhiêu?

A.  Hell

B. Hel

C. ello

D. Hello

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

String greetings = “Hello”;

String greetings = “Hello”;

char letter = greetings.charAt(0);

Lệnh sau trả về kết quả là bao nhiêu?

A. H

B. e

C. I

D. o

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: