String greeting = “Hello”;

String greeting = “Hello”;

int k = greeting.length();

System.out.print(k);

Khối lệnh sau có kết quả bao nhiêu?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: