String expletive = “Expletive”;

String expletive = “Expletive”;

String PG13 = “deleted”;

String message = expletive.substring(1,3) + PG13;

Biến message sau đây có kết quả gì?

A. xpl deleted

B. Exp edeleted

C. ple deleted

D. xpldeleted

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: