std::cout is a standard input stream.

std::cout is a standard input stream.

A. TRUE

B. FALSE

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: