static int i;

static int i;

public static void main(String args[]) {

System.out.println(i);

}

Cho đoạn mã sau. Hãy cho biết kết quả sau khi biên dịch và thực thi đoạn lệnh trên?

A. 1

B. 0

C. null

D. Lỗi do chưa khởi tạo giá trị cho biến i

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: