SRS là viết tắt của:

SRS là viết tắt của:

A. Software Requirement Specification

B. System Requirement Specification

C. Studying Requirement Specification

D. Solve Requirement Specification

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: