SQL là chữ viết tắt của ?

SQL là chữ viết tắt của ?

A. Structured Query Language

B. Super Question Language

C. Strong Query Language

D. Structured Question Language

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: