Số thu về thanh lý nhượng bán TSCĐ hình thành từ vốn NSNN cấp được ghi vào tài khoản kế toán nào trong trường hợp chênh lệch đơn vị được để lại để sử dụng?

Số thu về thanh lý nhượng bán TSCĐ hình thành từ vốn NSNN cấp được ghi vào tài khoản kế toán nào trong trường hợp chênh lệch đơn vị được để lại để sử dụng?

A. Bên có TK thu nhập khác – Thu từ thanh lý nhượng bán tài sản (7111)

B. Bên có TK khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (214)

C. Bên có TK tạm thu khác (3378)

D. Bên có TK thu hoạt động khác do NSNN cấp (5118) Trước

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng