So sánh, đối chiếu số liệu kỳ này với kỳ trước là phương pháp?

So sánh, đối chiếu số liệu kỳ này với kỳ trước là phương pháp?

A. Chọn mẫu

B. Tuân thủ

C. Phân tích đánh giá dọc

D. Phân tích đánh giá ngang

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng